O ŠTUDENTSKEM SVETU

Študentski svet je najvišji in edini predstavniški organ študentov. Sestavljajo ga prodekan študent in po dva člana iz vsakega letnika. Predstavniki so izvoljeni s strani študentov na volitvah. Kandidira lahko vsak študent, ki ima na dan glasovanja status študenta Univerze v Mariboru.

KAJ DELAMO?

 • sodelujemo pri reševanju študijskih težav,
 • zastopamo pravice študentov,
 • zavzemamo se za dobrobit študentov,
 • prispevamo k študentu prijaznejšemu in kvalitetnejšemu študiju,
 • pomagamo pri spremembah študijskega programa,
 • v imenu študentov:
     –   podajamo mnenje o napredovanju učiteljev in
     –   nadziramo izvajanje študentske ankete (anketa o obremenitvi in študentska anketa),
 • volimo predstavnike študentov v organe fakultete,
 • organiziramo dogodke in aktivnosti, s katerimi poskrbimo za pestro obštudijsko dogajanje na fakulteti.

Študentski svet dela na rednih, izrednih in dopisnih sejah, ki jih sklicuje in vodi prodekan za študentska vprašanja. Zasedamo običajno enkrat mesečno, seje so javne.