Nove spremembe pravic študentov

Subvencionirana prehrana

Subvencionirani obroki se lahko po novem nudijo od 8. ure do 21. ure.

Prenehanje statusa študenta

Status študenta se po novem izteče z iztekom študijskega leta, v katerem študent zaključi študij.

 Statusu študenta se lahko od 1. oktobra 2018 predčasno odpovejo študenti, ki zaključijo program prve ali druge stopnje (torej še pred iztekom študijskega leta, v katerem so končali študij). 

Zdravstveno zavarovanje

Študenti so lahko zdravstveno zavarovani kot družinski člani do konca šolanja, vendar največ do konca šolskega oziroma študijskega leta, v katerem dopolni 26 let. Ta člen odstranjuje pretekle neenakosti med šolajočimi se študenti, ki so dopolnili 26 let še pred koncem študijskega leta.

Štipendijska razmerja

Po novem lahko dodatek za bivanje uveljavite tudi sredi študijskega leta, če izpolnjujete potrebne pogoje.

Štipendisti, ki med šolskim ali študijskim letom izpolnijo pogoje za pridobitev dodatka za bivanje so s prvim dnem naslednjega meseca od nastanka spremembe upravičeni do tega dodatka za tekoče šolsko ali študijsko leto. Na žalost pa še vedno velja, da se štipendiste, ki so štipendijo pridobili še pred sprejemom zakona do zaključka šolskega oziroma študijskega leta, za katerega so pridobili štipendijo, presoja po dosedanjih predpisih.

Spremenili so se tudi splošni pogoji za pridobitev štipendije. Za štipendijo po novem lahko zaprosijo državljani držav članic Evropske unije in njihovi vzdrževani družinski člani s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji – brez da bi morali pred tem dokazati vsaj 5 letno neprekinjeno bivanje v RS.

Status študentov s posebnimi potrebami in posebnim statusom

Dopolnil se je tudi Zakon o visokem šolstvu. Dodal se je člen, ki ureja pravice in ugodnosti študentov s posebnimi potrebami in posebnim statusom.

Študenti s posebnimi potrebami so:

 • slepi in slabovidni oz. študenti z okvaro vidne funkcije
 • gluhi in naglušni študenti
 • študenti z govornojezikovnimi motnjami
 • gibalno ovirani študenti
 • dolgotrajno bolni študenti
 • študenti z avtističnimi motnjami
 • študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami

Študenti s posebnim statusom po tem zakonu pa so:

 • študenti vrhunski športniki
 • študenti priznani umetniki
 • drugi študenti, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj.
 • študenti, ki v času študija postanejo starši

Oboji so upravičeni do:

 • ugodnejše obravnave v izbirnem postopku v primeru omejitve vpisa,
 • prilagoditve izvajanja študijskih programov in dodatne strokovne pomoči pri študiju, pri čemer lahko napredujejo in dokončajo študij v daljšem času, kot je predvideno s študijskim programom, in pri tem obdržijo druge pravice in ugodnosti študentov

Več o spremembah si lahko preberete na tej povezavi.