Sklep o razpisu volitev za člane AZ FERI iz vrst študentov

Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo ter obvezno priloži original potrdila o vpisu za študijsko leto 2017/2018. Kandidaturo je potrebno dostaviti najkasneje do 22.11.2017 do 12:00 ure (datum in ura dospetja) v zaprti kuverti v vložišče Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Koroška cesta 46, 2000 Maribor s pripisom: »Kandidatura za člana Akademskega zbora Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru iz vrst študentov – Ne odpiraj!«.

Priloge: