Kandidiraj v Študentski svet FERI

Študentje, ki želite sodelovati pri sooblikovanju študijskega in obštudijskega procesa, vabljeni, da do 23. oktobra 2017 vložite kandidaturo za Študentski svet FERI.

Prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, študentka Maja Žibert, je skladno s Pravilnikom o delovanju in sestavi študentskih svetov razpisala volitve v Študentske svete članic in drugih članic UM. Kandidature je potrebno oddati do 23. oktobrom 2017 do 12. ure.

Študentje, ki želijo sodelovati pri sooblikovanju študijskega in obštudijskega procesa, lahko na začetku študijskega leta vložijo kandidaturo. Natančneje gre za razpis volitev v:

  • študentske svete letnikov, študentske svete absolventov, študentske svete doktorskih študentov članic Univerze,
  • študentske svete članic Univerze,
  • Študentski svet stanovalcev Študentskih domov UM.

Kandidature je potrebno vložiti najkasneje do konca kandidacijskega postopka, to je do dne 23. 10. 2017 do 12.00 ure (datum in ura prispetja), in sicer jo lahko vloži vsak študent, ki je vpisan v posamezni letnik oz. je absolvent ali doktorski študent in kandidira v svoji volilni enoti. Obrazec mora biti lastnoročno podpisan in čitljivo izpolnjen z velikimi tiskanimi črkami. Kandidatura se posreduje v zaprti ovojnici, na naslovUniverza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Volitve v študentski svet (navedba imena članice, kjer kandidat kandidira) – NE ODPIRAJ!«. Kandidatura se lahko vloži v vložišču Univerze v Mariboru na naslovu Slomškov trg 15, 2000 Maribor ali posreduje naslovniku po pošti.

Volitve za člane študentskih svetov letnikov in absolventov in doktorskih študentov se opravijo dne 14. 11. 2017 v času od 9.00 do 16.00 ure. Morebitni drugi krog volitev se opravi v primeru, če kandidati prejmejo enako število glasov. Drugi krog se opravi dne 15. 11. 2017 v času od 9.00 do 16.00 ure. Morebitni tretji krog se izvede 15. 11. 2017 ob 18.00 uri na članici.

Pravico voliti in biti voljen ima vsak študent članic univerze, ki ima na dan glasovanja status študenta Univerze v Mariboru.

Več informacij in odgovore na morebitna vprašanja lahko dobite tudi pri prodekanici za študentska vprašanja Pii Prebevšek (pia.prebevsek1@student.um.si).

Priloge:

Sklep o razpisu volitev
Obrazec za kandidaturo
Sklep o popravku sklepa