Študent, študentka pozor!

Zaradi nove novele Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 75/16 z dne 30. 11. 2016) se je spremenil tudi Statut Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9. 6. 2017) in s tem prinesel kar nekaj sprememb tudi za nas študente. Vse spremembe, ki se nanašajo neposredno na nas študente, smo zbrali na enem mestu, da vam olajšamo iskanje.

 • Trajanje statusa do izteka študijskega leta – Ne glede na to kdaj diplomiraš (prva stopnja študija), nam status po novem velja do konca študijskega leta (do 30. 9.). S tem se nam omogoči socialno varstvo med diplomiranjem in nadaljevanjem študija (70. člen ZVIS).
 • Volitve dekanov in rektorja – Rektorja in dekane članic bomo od sedaj naprej volili na splošnih in neposrednih volitvah za dobo štirih let. Pravico imajo voliti tri skupine volivcev: pedagoški delavci, nepedagoški delavci in študenti. Odstotek števila glasov študentov, ki jih imamo v skupnem obsegu, je 20 odstotkov.
 • Možnost spremembe študija – Študent, ki se po prvem vpisu v prvi letnik študijskega programa izpiše do 15. oktobra v študijskem letu, v katerem se je vpisal, se šteje, da se v ta študijski program ni vpisal (40. člen ZVIS).
 • Imenovanje prorektorja in prodekana študenta – Prorektor in prodekani za študentska vprašanja so tisti, ki predstavljajo vez med študenti in vodstvom univerze oziroma članice. Po novem Statutu je lahko prorektor in prodekan za študentska vprašanja samo iz vrst študentov in ne več iz vrst visokošolskih učiteljev. Študentski svet Univerze v Mariboru in študentski svet članice podata mnenje za enega kandidata, ki ga rektor univerze imenuje za mandatno dobo dveh let. 
   
 • Hitrejše napredovanje med študijskim letom – Študentje, ki dosegajo nadpovprečne uspehe, imajo povprečno oceno študija več kot devet in če študijski program to omogoča, lahko hitreje napredujejo med letniki (112. člen Statuta UM).
   
 • Podaljšanje statusa za eno leto – Študentom vzporednega študija, študentom s posebnim statusom in študentom, ki imajo druge razloge (bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj in/ali en mesec v času izpitnih rokov, izobraževanje v tujini ali aktivno delo v organih univerze ali članice) se lahko podaljša status študenta za eno leto in sicer med študijem ali ob zaključku študija.
   
 • Kršenje izpitnega reda – V primeru, da je študent pri preverjanju znanja zaloten pri goljufanju, mu izvajalec izpita izreče opomin in s tem prepoved opravljanja izpita do konca naslednjih dveh izpitnih obdobjih. Študent ima pravico, da vloži pritožbo na disciplinsko sodišče 1. stopnje in če je pritožba utemeljena, se mora študentu omogočiti opravljanje izpita v izrednem izpitnem roku.

 

V kolikor boste tekom študija naleteli na kakršne koli težave se lahko zmeraj obrnete na Študentski svet FERI ali na Študentski svet Univerze v Mariboru.