Poziv študentom za oddajo vlog za uporabo prostorov v objektu G3 FERI

V skladu z Navodilom za oddajo prostorov študentom v objektu G3 FERI – Baroničina hiša, sprejetem na 74. redni seji Poslovodnega odbora FERI dne 11. 11. 2016, pozivamo študente, da lahko oddajo vloge za dodelitev prostorov v objektu G3 FERI- Baroničina hiša.

Vlogo lahko odda skupina najmanj treh študentov, pod pogoji, določenimi v 4. členu Navodila za oddajo prostorov študentom v objektu G3 FERI – Baroničina hiša.

Vloge se oddajajo na pripravljenem obrazcu v Dekanat FERI, Smetanova 17, 2000 Maribor, najkasneje do 19. 5. 2017. V Dekanatu FERI se vloge opremijo z datumom in uro prejema vloge.

O vlogah bo odločal Poslovodni odbor FERI.

Priloge: