Javni razpis za sofinanciranje stroškov udeležbe študentov Univerze v Mariboru na športnih tekmovanjih v letu 2017

Na Javni razpis za sofinanciranje stroškov udeležbe študentov Univerze v Mariboru na športnih tekmovanjih v letu 2017 se lahko prijavijo študenti Univerze v Mariboru.Prijavijo se lahko kot športniki posamezniki ali kot ekipa, ki mora biti v celoti sestavljena izključno iz študentov z veljavnim statusom študenta na Univerzi v Mariboru.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov udeležbe študentov Univerze v Mariboru na državnih, meddržavnih, evropskih ali svetovnih športnih tekmovanjih, ki imajo veljaven status študenta v času prijave in tekmovanja ter so vpisani na študijske programe, I., II., ali III. stopnje, ki ga izvaja Univerza v Mariboru.

Ne sofinancirajo se udeležbe na univerzitetnih športnih prvenstvih, državnih univerzitetnih prvenstvih, evropskih univerzitetnih prvenstvih, svetovnih univerzitetnih športnih prvenstvih ali univerzijade, ki so sofinancirane iz strani Slovenske univerzitetne športne zveze.

V okviru javnega razpisa prijavitelj lahko odda vlogo za sofinanciranje stroškov udeležbe študentov Univerze v Mariboru na športnih tekmovanjih, in sicer za:

  • športnik posameznik je upravičen do sofinanciranja v višini 50 % predvidenih stroškov, vendar ne več kot 1.000,00 EUR,
  • ekipa je upravičena do sofinanciranja v višini 50 % predvidenih stroškov, vendar ne več kot 2.000,00 EUR.

Tekmovanje, ki ga sofinancira Univerza v Mariboru mora biti izvedeno v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Pisna vloga se odda na predpisanih obrazcih v skladu s tem razpisom. Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sredstev poslati na naslov Univerza v Mariboru, Odbor za šport, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Prošnja za sofinanciranje – šport – NE ODPIRAJ!« Kot pravočasne se bodo upoštevale vse vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do 5. 5. 2017, do 12. ure in vloge poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče rektorata prispele do 5. 5. 2017, do 12. ure. Osebno oddane vloge se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču rektorata Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, do 5. 5. 2017 do 12.00 ure.

Rok za oddajo vlog na javni razpis je najkasneje do 5. 5. 2017 do 12. ure.

Razpis, v katerem lahko preberete več o pogojih in merilih, ter obrazce najdete TUKAJ.