Študentska anketa

Študentska anketa je mnenjska anketa, s katero študenti izražamo svoje mnenje o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega procesa na vseh članicah Univerze v Mariboru. Študentom daje možnost neposrednega izražanja mnenja o pedagoškem procesu ter pedagoških delavcih.

Anketa se izvaja v elektronski obliki, njeno izpolnjevanje pa je za vse študente obvezno in anonimno. Izpolnjujemo jo zaključku vsakega izpitnega obdobja oz. po opravljenih obveznostih pri posamezni učni enoti. Takrat so naši vtisi glede pedagoškega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter o naši obremenitvi še sveži. Izpolnjena anketa je pogoj za vpis v naslednji letnik, vpis absolventskega leta in izdajo diplome.

S pomočjo rezultatov študentske ankete lahko organi univerze in članic ter posamezni učitelji in sodelavci izboljšajo študijske programe, način njihove izvedbe in pedagoško delo. Anketa zagotavlja vzdrževanje in večanje kakovosti pedagoškega dela.

Študentski svet Univerze v Mariboru in pristojna komisija za študijske zadeve Senata Univerze v Mariboru spremljata izvajanje ankete, vsebino in obliko vprašalnika, uporabo rezultatov ankete ter predlagata dopolnitve in izboljšave izvajanja ankete.
 

OCENJEVANJE

Študentje imamo edini vpogled v delo pedagoških delavcev in zgolj mi lahko podamo oceno o kvaliteti njihovega dela. Na vprašanja o izvedbi predmeta ( = mnenje o oceni nosilca, visokošolskega učitelja in visokošolskih sodelavcev ter o preverjanju znanja, obisk vaj/predavanj) je potrebno odgoravjati REALNO. Pomembno je, da upoštevamo ocenjevalno lestvico med -2 in 2. 

Podamo tudi opisno mnenje, saj lahko z obrazložitvijo za podano oceno bolj podrobno predstavimo problematiko ter tako omogočimo izboljšanje ter večjo kakovost študija. Ta povratna informacija naj bo konstruktivna ter podana jasno in razumljivo. Mnenje naj bo osredotočeno na specifično in opaženo vedenje visokošolskega učitelja ali sodelavca ter na njegovo delo. V mnenju so lahko zapisani tudi konkretni predlogi izboljšav v prihodnje, saj lahko le s skupnimi močmi izboljšamo kakovost študija.

ZA KAJ SE UPORABLJAJO REZULTATI ANKETE?

  • Pri postopku habilitacije.
    Habilitacija = postopek pridobivanja akademskega naziva visokošolskih učiteljev in sodelavcev , ki je nujen za opravljanje pedagoškega dela. Akademski nazivi so npr. asistent, docent, izredni profesor, redni profesor, …
  • Za pripravo mnenja študentskega sveta članice o pedagoškem delu posameznega visokošolskega učitelja ali sodelavca v habilitacijskem postopku. Študentski svetovi članic morajo namreč k habilitaciji vedno ter obvezno podati svoje mnenje o pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev. To mnenje oblikujejo tudi s pomočjo rezultatov študentske ankete.
  • Dekani na podlagi rezultatov opravijo razgovor z 10% najbolje in najslabše ocenjenimi učitelji na fakulteti.

 

 

 

 

 

 

 

Glede na to, da se pred reševanjem vpišemo na AIPS s svojim uporabniškim imenom in geslom, mnogi mislijo, da bodo profesorji videli, kdo jih je ocenil slabo. A temu ni tako, anonimnost je 100% zagotovljena, saj je evidenca odgovorov na študentsko anketo ločena od sistema AIPS, v katerem se anketa izpolnjuje.

Primerjava z Univerzo v Ljubljani

 

Obe največji univerzi v slovenskem prostoru uporabljata študentsko anketo za pridobivanje mnenja o profesorjih in lažjo podajo mnenja o pedagoškem delu v postopku habilitacije. Zaradi različnih pravilnikov, ki predpisujejo izvajanje ankete, pa se anketi med seboj razlikujeta.

  • Pristop k izpolnjevanju študentske ankete je na Univerzi v Ljubljani študentu prostovoljna izbira. Na UL delavci študente osebno povabijo k izpolnjevanju anket in jim pojasnijo, zakaj je anketa za njih pomembna. Prav tako so učitelji in drugi zaposleni tisti, ki študente sami obveščajo o spremembah, ki so jih naredili pri svojem delu glede na izide prejšnjih študentskih anket.
  • Na Univerzi v Ljubljani študentje ocenjujejo posamezen predmete in njegove izvajalce dvakrat – prvič pred opravljanjem izpita in drugič po izpitu. S tem naj bi na Univerzi v Ljubljani pridobili celovito povratno informacijo o celotnem predmetu. Anketo, ki je namenjena izpolnjevanju pred izpitom morajo izpolniti pred prijavo na izpit. 
  • Prav tako se med univerzama razlikuje ocenjevalna lestvica, saj Univerza v Ljubljani uporablja petstopenjsko lestvico od 1 do 5.
  • Razlike se pojavljajo tudi pri uporabi rezultatov, saj na Univerzi v Mariboru dekan ob prisotnosti predstavnika študentov opravi razgovore z najnižje in najvišje ocenjenimi učitelji na fakulteti, medtem ko na Univerzi v Ljubljani dekan opravi razgovore le z najnižje ocenjenimi profesorji.

Rezultati ankete so faktor, ki pripomorejo k spremembam – vplivajo na študijske programe in njihovo izvedbo ter na pedagoško delo na splošno, zato je zaželeno, da smo pri odgovorih čim bolj natančni in dosledni.