Mehatronika

Temeljni cilj skupnega univerzitetnega dodiplomskega programa Mehatronika je izobraziti široko razgledanega diplomanta, ki bo poleg znanja in razumevanja izkazoval tudi samostojnost, ustvarjalnost, inovativnost in kritičnost pri reševanju problemov s področja mehatronike. Študenti tega programa se bodo s študijem znanstvenih temeljev programa, tehnoloških temeljev, aplikativnih in sistemskih znanj ter individualnih in poslovnih znanj usposobili za prenos pridobljenih teoretičnih in strokovnih znanj v prakso in reševanje problemov v delovnih okoljih. Opravljanje študijskih obveznostih poteka na dveh fakultetah FERI in FS v približno enakem deležu.

Ime študijskega programa: Mehatronika
Stopnja in vrsta študijskega programa: dodiplomski (1. stopnja)
Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število kreditnih točk ECTS: 180
Smeri študijskega programa: Študijski program nima smeri.

Pridobljen strokovni naslov:

  • diplomirani inženir mehatronike (UN), skrajšano dipl. inž. meh. (UN)
  • diplomirani inženir mehatronike (VS), skrajšano dipl. inž. meh. (VS)

Nosilni izvajalci študijskega programa: