Mehatronika

[fourcol_three_first]

Temeljni cilj skupnega univerzitetnega dodiplomskega programa Mehatronika je izobraziti široko razgledanega diplomanta, ki bo poleg znanja in razumevanja izkazoval tudi samostojnost, ustvarjalnost, inovativnost in kritičnost pri reševanju problemov s področja mehatronike. Študenti tega programa se bodo s študijem znanstvenih temeljev programa, tehnoloških temeljev, aplikativnih in sistemskih znanj ter individualnih in poslovnih znanj usposobili za prenos pridobljenih teoretičnih in strokovnih znanj v prakso in reševanje problemov v delovnih okoljih. Opravljanje študijskih obveznostih poteka na dveh fakultetah FERI in FS v približno enakem deležu.

Ime študijskega programa: Mehatronika
Stopnja in vrsta študijskega programa: dodiplomski (1. stopnja)
Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število kreditnih točk ECTS: 180
Smeri študijskega programa: Študijski program nima smeri.

Pridobljen strokovni naslov:

  • diplomirani inženir mehatronike (UN), skrajšano dipl. inž. meh. (UN)
  • diplomirani inženir mehatronike (VS), skrajšano dipl. inž. meh. (VS)

Nosilni izvajalci študijskega programa:

[/fourcol_three_first]

[fourcol_one_last]

Univerzitetni študij

Urnik

Predmetnik

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za napredovanje po programu


Visokošolski študij

Urnik

Predmetnik

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Pogoji za napredovanje po programu

[/fourcol_one_last]